Opisi neobveznih izbirnih predmetov

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU ŠOLSKO LETO 2023/24

Spoštovani učenci in starši!
Pred vami je zloženka s predstavitvijo neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili učencem 4., 5. in
6. razredov v šolskem letu 2023/24.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu z 20.a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete. Šola mora učencem ponuditi pouk drugega tujega jezika, lahko pa ponudi tudi druge neobvezne izbirne predmete.Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenci 4., 5. in 6. razredov se bodo v šolskem letu 2023/24 lahko prostovoljno vključili v pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, športa, umetnosti, tehnike in računalništva.

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. To je priložnost, da učenci del predmetnika izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja zanimanja in sposobnosti.

Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih neobveznih izbirnih predmetov pa eno uro tedensko, možne pa so tudi blok ure. Vsak učenec lahko izbere eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali pa se za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta sploh ne odloči.

Učenec, ki se odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri neobveznem izbirnem predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Izpis med šolskim letom ni mogoč.Učenec si lahko vsako leto izbere drug neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno. Zaključna ocena neobveznega izbirnega predmeta je enakovredna ostalim ocenam in se vpiše v spričevalo.Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali po pouku in ne bodo uvrščeni v urnik med obvezne predmete.Na osnovi prijav bomo izvajali le tiste neobvezne izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
Podrobnejše predstavitve neobveznih izbirnih predmetov si lahko ogledate na šolski spletni strani (http://www.ospreserje.si/index.php/ucenci/izbirni-predmeti).

NEMŠČINA, OŠ Preserje,
mentor: Mito Kristan

Pri nemščini se bodo učenci učili sporazumevanja v tujem jeziku, poslušali, brali in sestavljali kratka besedila ter pesmice. V tujem jeziku bodo vadili štiri osnovne jezikovne spretnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje ter splošno sposobnost sporazumevanja. Poudarek je na intuitivnem osvajanju jezika skozi raznovrstne dejavnosti in igro. (2 uri tedensko)

ŠPORT, OŠ Preserje,
mentor: športni pedagog

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje, ki so najpomembnejši v obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo. Razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost. Učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajanje raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu. (1 ura tedensko)

UMETNOST – likovna ustvarjalnost, OŠ Preserje,
mentor: Gregor Smole

Pri predmetu umetnost bodo učenci spoznavali filmsko in likovno umetnost. Razširili bodo svoja obzorja na področju slikarstva, kiparstva in risanja. Tako se bodo sprostili in ustvarjalno popestrili svoj vsakdan. Preko slikovnega gradiva bodo potovali skozi različna umetnostnozgodovinska obdobja in občudovali največja likovna dela, ki so zaznamovala človeštvo. Ukvarjali se bodo tudi s keramiko ter spoznali film v vsej svoji veličastnosti. (1 ura tedensko)

TEHNIKA, OŠ Preserje,
mentor: Boštjan Čerin

Te zanima kako se uporablja orodja in stroje? Bi rad izdelal praktične izdelke? Pri izbirnem premetu tehnika bomo čas namenili praktičnemu delu izdelkov. Učenci bodo preko dela spoznali pravilno uporabljati osnovno orodje za obdelavo lesa in umetnih snovi. Predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje
predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti. Predmet spodbuja učenčevo kreativnost, prostorsko predstavo in organiziranost pri delu.
Za nemoten potek dela bo potrebno kupiti material, ki je zbran v škatli založbe Izotech. Četrtošolci bodo potrebovali škatlo z gradivi z oznako T1 (vijolična, 18 evrov), petošolci škatlo z gradivi z oznako T2 (rdeča, 16 evrov) in šestošolci škatlo z gradivi z oznako T3 (oranžna, 19 evrov). Priporočamo, da se gradivo kupi na začetku šolskega leta, ker se ga kasneje, med letom, težje dobi. (1 ura tedensko; izvajanje v blok urah)

RAČUNALNIŠTVO, OŠ Preserje,
mentor: Mitja Zotti

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.
Tematski sklopi: delo s podatki, komunikacije in storitve, sestavljanje algoritmov, programiranje s programom Scratch. (1 ura tedensko).

OBLIKOVANJE SKUPIN IN POSTOPEK IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Izbira neobveznih izbirnih predmetov bo za šolsko leto 2023/2024 potekala prek poimenskih prijavnih obrazcev, ki jih najdete na portalu eAsistent.

Poleg prijave preko obrazca na eAsistentu, pa morajo učenci razredniku vrniti izpolnjeno in podpisano prijavnico najkasneje v torek, 25. aprila 2023. Prijavnico lahko natisnete preko eAsistenta in jo podpišete. Izbiro v programu eAsistent opravite najkasneje do 25. aprila 2023, kasneje računalniški izbor ne bo več mogoč.
Na osnovi prijav bomo do predvidoma konca maja 2023 oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Učne skupine se oblikujejo ločeno za matično šolo (OŠ Preserje) in podružnično šolo (PŠ Rakitna). Pri oblikovanju skupin bomo v največji meri skušali upoštevati želje učencev. Skupine bodo sestavljene iz učencev vseh treh razredov na OŠ Preserje in dveh razredov na PŠ Rakitna.

Šola bo v skladu z zakonodajo oblikovala največ 5 skupin neobveznih izbirnih predmetov na OŠ Preserje in 1 skupino na PŠ Rakitna. Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo na OŠ Preserje izvajal za najmanj 12 učencev, na PŠ Rakitna pa za najmanj 8 učencev. V skupini za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali le ob zadostnem številu prijav za posamezno predmetno
področje.

 

Do konca maja 2023 bodo učenci in starši obveščeni o izbranih neobveznih izbirnih predmetih, ki jih lahko do konca šolskega leta 2022/23 zamenjajo brez omejitev. Na začetku šolskega leta 2023/24 imajo učenci najkasneje do 30. septembra 2023 čas za popravek svoje izbire, vendar le, če je v želeni skupini še prostor in ne posegajo v že obstoječi urnik. Za to, da neobveznega izbirnega predmeta ne bodo obiskovali, se učenci lahko odločijo le v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.

Prosim vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša odločitev, da bo otrok vključen v neobvezni izbirni predmet. Na prijavnici ustrezno razvrstite vse ponujene neobvezne izbirne predmete. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval.

Pri izbiri pa bodite pozorni na to, da ima otrok možnost obiskovati največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

(Skupno 203 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost