Opisi obveznih izbirnih predmetov

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V TRETJEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU
ŠOLSKO LETO 2023/2024

Zloženka je namenjena predstavitvi ponujenih obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci 7., 8. in 9. razreda v skladu s predmetnikom osnovne šole izbirajo med ponujenimi obveznimi izbirnimi predmeti v obsegu 2 (dveh) ur tedensko, s soglasjem staršev lahko tudi 3 (tri) ure tedensko. Učenkam in učencem ponujajo obvezni izbirni predmeti možnost, da poiščejo svoje močne točke in uresničijo lastne interese.
Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje obveznih izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri obveznih izbirnih.

Izbira obveznih izbirnih predmetov bo za prihodnje šolsko leto potekala izključno v elektronski obliki za starše, ki uporabljajo katerikoli paket storitve eAsistent, med 17. in 25. aprilom 2023. Starši, ki te možnosti nimajo, svojo odločitev prek elektronskega sporočila sporočite razredniku. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Do konca maja 2023 bodo učenci in starši obveščeni o izbranih obveznih izbirnih predmetih, ki jih lahko do konca junija zamenjajo brez omejitev, v septembru pa svojo odločitev lahko spremenijo le, če je v želeni skupini še prostor in ne posegajo v že obstoječi urnik.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so obiskovanja obveznih izbirnih predmetov lahko oproščeni v celoti ali le v obsegu 1 (ene) ure tedensko. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. Svojo željo po oprostitvi označite na prijavnici, ki jo morate ravno tako vrniti.

PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

NEMŠČINA, 7., 8. ali 9. razred,
učitelj: Mito Kristan

Nemščina je v osnovni šoli triletni obvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Gre za osnovni tečaj, kjer učenci sistematično osvajajo jezikovne prvine, jih redno utrjujejo in nadgrajujejo. Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

VERSTVA IN ETIKA, 7., 8. ali 9. razred,
učiteljica: Romana Skubic

Okvirna kategorija obravnave v sklopu Verstva in etika je svet, v katerem živimo, s svojo raznolikostjo. Vodilni motiv pri obravnavi verstev je priprava učencev, da bodo lahko dojemali raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta. Učenci se seznanijo s tremi največjimi verstvi, in sicer s krščanstvom, islamom in budizmom.

RETORIKA, 9. razred,
učiteljica: Romana Skubic
Retorika je obvezni izbirni predmet, ki ga lahko izberejo učenci v 9. razredu. Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja. Poučevanje retorike v devetem razredu nauči učence in učenke samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih ter na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja.

SLOVENŠČINA – ŠOLSKO NOVINARSTVO, 7., 8. ali 9. razred,
učiteljica: Sergeja Petročnik
Šolsko novinarstvo je enoletni obvezni izbirni predmet, ki je nadgradnja predmeta slovenščina. Pri predmetu bomo spoznavali najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja (npr. novico, poročilo, reportažo) ter zbirali in raziskovali slovstveno folkloro. Pisali bomo izdelke za šolsko (literarno) glasilo, občinsko glasilo, sodelovali na natečajih in preučevali slovenska narečja. Glede na dane možnosti bomo občasno izvedli tudi šolsko radijsko oddajo.

LIKOVNO SNOVANJE, 7., 8. ali 9. razred,
učitelj: Gregor Smole
Pri predmetu likovno snovanje se bodo učenci ukvarjali s slikarstvom in kiparstvom ter spoznavali arhitekturo. Ustvarjali bodo v prijetnem in sproščenem vzdušju ter pozabili na svoje vsakdanje šolske skrbi. Preko slikovnega gradiva bodo potovali skozi umetnostno-zgodovinska obdobja in si ogledali največje likovne umetnine, ki so zaznamovale človeštvo. Predmet je triletni, zato lahko učenci vsako naslednje leto nadaljujejo s svojim delom, in sicer v okviru likovnega snovanja I , II, III.

OBDELAVA GRADIV:LES, 7., 8. ali 9. razred;
učitelj: Boštjan Čerin
Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični obvezni izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo
radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. Vsebinsko se predmet
navezuje na obvezni predmet tehnika in tehnologija, zato se izdeluje izključno samo izdelke. Torej, predmet
zajema poznavanje, analizo in uporabo gradiv in strojev, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje
oziroma uporablja. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je les, ki ga lahko kombiniramo z drugimi gradivi.
Pouk poteka v šolski delavnici. Vsak učenec sam ali pa s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih
izdelkov, ki jih po ocenjevanju odnese domov. Predviden strošek materiala za celotno obdobje izvajanja
predmeta znaša maksimalno 10 EUR na učenca. Predmet priporočam vsem učenkam in učencem, ki imajo
veselje do praktičnega dela, do izdelovanja lastnih izdelkov iz različnih materialov in si želijo razvijati ročne
spretnosti.

OKOLJSKA VZGOJA I., 8. razred;
učitelj: Maja Zidar
Pri predmetu Okoljska vzgoja bomo izmed osmih (8) določili dva (2 ) vsebinska sklopa, katera bomo raziskovali.
Izbirali bomo med naslednjimi sklopi: Voda, Zrak, Energija, Tla in Biotska raznovrstnost , Okolje kot povezan sistem, Okolje včeraj, danes, jutri ter Okolje in način življenja Predmet bo potekal v učilnici, veliko bo samostojnega in terenskega dela. Ocene bodo pridobljene na osnovi projektnega dela. Vabljeni!

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI, 7., 8. ali 9. razred;
učitelj: Boštjan Čerin
Izbirni predmet risanje v geometriji in tehniki je namenjen učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije na sodoben računalniško podprt način. Modelirali bomo v 3D-prostoru s programom SketchUp in Tinkercad. S tem bodo učenci svoje zamisli prenesli v tridimenzionalni prostor. Učenci z risanjem razvijajo prostorsko predstavo. Narisane izdelke bomo tudi natisnili na 3D-tiskalniku. Pouk je zasnovan praktično – raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov, spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu, razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja.

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO, 7., 8. ali 9. razred;
učitelji: Boštjan Čerin

Ste se kdaj spraševali, kaj vse je skrito v napravah, ki jih vsak dan uporabljamo in se z njimi igramo? Odgovor boste našli pri predmetu elektronika z robotiko. Pri predmetu bodo učenci med poukom spoznavali osnovne elektronske elemente in njihovo uporabo, s spajkalnikom ustvarjali umetnine, spoznali, da se lahko vklaplja električni tok še na druge načine, ne le s stikalom, spoznavali in gradili uporabna električna vezja, se naučili kako s pomočjo elektrike ustvarjamo toploto, svetlobo in zvok, spoznali, kako lahko z elektronskimi senzorji zaznavamo okolico, zgradili različne elektronske napravice (npr.: svetleča novoletna smrečica, igra 3 v vrsto, avtomobilček), izdelali pametno igračo-robota, ki jo je mogoče programirati itd. Poudarek bo na pridobivanju znanja skozi praktično delo (zabavni poskusi, uporaba spajkalnika in multimetra, sestavljanje uporabnih vezij, gradnja elektronskih igrač). Učenci bodo pri predmetu urili tudi ročne spretnosti, natančnost in ustvarjalnost. Pri pouku je poudarek na praktičnem delu.

ŠPORT ZA SPROSTITEV, 7. razred;
učitelj: Janez Počkaj
Pri programu šport za sprostitev bomo ponudili sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in na različnosti v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa.
Predmet je namenjen vsem in bo realiziran v okviru rednih tedenskih ur, na taboru CŠOD in na obiskih športnih prireditev.
Stroški: tabor, obiski različnih športnih dogodkov (ogled in sodelovanje na športnih prireditvah).

ŠPORT ZA ZDRAVJE, 8. razred;
učitelj: Janez Počkaj
Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, športne igre …). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Predmet je namenjen vsem in bo realiziran v okviru rednih tedenskih ur in z obiskih športnih prireditev.

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA, 9. razred;
učitelj: Janez Počkaj
Izvajalo se bo urjenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov igre 6:6. Igra odbojke kot nadgradnja rednih ur je namenjena vsem učencem in bo realizirana v okviru rednih tedenskih ur ter na obiskih športnih prireditev.
Stroški: obiski športnih prireditev.
Stroški: obiski različnih športnih prireditev

RASTLINE IN ČLOVEK, 7. razred;
učitelj: Maja Zidar
Pri predmetu bodo učenci spoznali samonikle zdravilne, strupene in užitne rastline. Pouk bo potekal v učilnici in na terenu v okolici šole. Pripravljali bomo jedi in pripravke iz zdravilnih in drugih uporabnih rastlin. Ocene bodo učenci pridobili s projektnim delom.

MULTIMEDIJA, 7., 8. ali 9. razred;
učitelj: Mitja Zotti
Pri tem izbirnem predmetu se bo učenec naučil in spoznal, kaj je multimedija, obdelava fotografij s slikarskimi programi, delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint, delo v PowerPointu na profesionalnih predlogah, delo v Prezi-ju (omogoča izdelavo osupljivih prezentacij), priprava slikovnih in zvočnih podatkov in učinkovitega združevanja le-teh z besedilom v računalniško predstavitev, priprava računalniške predstavitve, priprava ppt-animacije.
Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, 7., 8. ali 9. razred;
učitelj: Mitja Zotti
Bi rad/a naredil/a svojo spletno stran? Bi se rad/a naučila ustvariti in uporabljati elektronsko pošto? Bi rad/a
brskala po svetovnem spletu?
Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje
realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.
Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:
• Računalniško omrežje (lokalno in globalno),
• Kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu,
• Storitve interneta (elektronska pošta, Svetovni Splet – WWW),
• Spletne naslove, protokol HTTP,
• Spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami,
• Narediti spletno stran v WordPressu,
• Spletno stran, brskalnike (IE, Firefox, …) in iskalnike,
• Narediti svojo spletno stran,
• Narediti stran na podlagi profesionalnih predlog.
Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

POSKUSI V KEMIJI, 8. ali 9. razred;
učiteljica: Ana Košir
Pri POK učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in pristope, ki vključujejo postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj ter rezultatov, predstavljanje dognanj ter povezovanje s teorijo in vsakdanjim življenjem. Predstavljeno bo nekaj zanimivih demonstracijskih eksperimentov. Praktično delo bo potekalo v skupinah ali parih, s snovmi iz vsakdanjega življenja. Učenci bodo sami izvedli veliko poskusov s snovmi, ki jih najdemo v domači kuhinji in kopalnici ter spoznali, da nas kemija spremlja na vsakem koraku.

ŠPANŠČINA I., 7., 8. in 9. razred;
učiteljica: Lucija Suhadolnik
Španščina je po številu govorcev drugi najbolj razširjen jezik na svetu takoj za angleščino, zato je njegovo
poznavanje dobra življenjska naložba. V osnovni šoli je triletni predmet, ki se izvaja dvakrat tedensko. Učenec/ka lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi. Predmet je namenjen vsem učencem/kam, ki bi se radi pobližje seznanili z jezikom, kulturo ter navadami Španije in Latinske Amerike.

ŠPANŠČINA II., 8. in 9. razred;
učiteljica: Lucija Suhadolnik
Poleg poglabljanja znanja slovnice in bogatitve besednega zaklada predmet Španščina 2 ponuja zanimivo in interaktivno spoznavanje kulture in načina življenja špansko govorečega sveta. V osnovni šoli je triletni predmet, ki se izvaja dvakrat tedensko. Učenec/ ka lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi.

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, 8. razred;
učitelj: Luka Suhadolnik
Pri predmetu učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Predmet obsega naslednje vsebine: tropski deževni gozdovi na Zemlji, puščavski in polpuščavski svet, sožitje človeka in narave, monsunska območja kot najgosteje naseljena območja na Zemlji, življenje na potresnih območjih, vulkanizem in človek, človek in gorski svet, ter življenje ljudi v polarnih območjih. Aktivnosti bodo vezane na metode in tehnike, kot so npr. študije primerov, delo v skupini, igro vlog, diskusijo, dialog, raziskovalno učenje, ter samostojno opazovanje.

IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
Prijavnico lahko izpolnite v storitvi eAsistent najkasneje do torka, 25. aprila 2023. Prijavnico tudi natisnite in
jo podpišite, v šolo jo bodo učenci prinesli ob prvi priložnosti.
Na prijavnici obvezno označite, koliko ur izbirnih predmetov bo učenec/učenka obiskoval/a.
Izberite (rangirajte) vse ponujene izbirne predmete, saj bo računalnik v primeru, da se kateri od ponujenih
izbirnih predmetov ne bo izvajal, otrok pa ga je navedel kot 1. ali 2. izbiro, otroka uvrstil k naslednjemu
izbranemu izbirnemu predmetu. Bodite pozorni na to, da učenec izbirnega predmeta, ki ga obiskoval v
preteklih letih, ne more ponovno izbrati, razen v primeru triletnih izbirnih predmetov. Pri izbiri označite, če
bo otrok obiskoval več kot 2 uri izbirnih predmetov, saj drugače prijava k tretjemu predmetu ne bo
upoštevana. Če bo otrok obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, vseeno vrnite prazno prijavnico, na katero napišite, da bo otrok uveljavljal delno (1 uro) ali popolno (2 uri) oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov.

MENJAVA DODELJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Po objavi dodeljenih obveznih izbirnih predmetov – le-ta bo na šolski spletni strani najkasneje v ponedeljek,
25. aprila 2022, ob 12. uri – lahko učenci svojo odločitev spremenijo. Priporočamo, da v tem primeru to naredijo čim prej. Do konca junija lahko svojo odločitev spremenijo brez omejitev, v septembru pa le, če s tem ne rušijo ali ustvarjajo novih skupin, oziroma ne posegajo v obstoječ urnik. Po 30. septembru sprememba za tekoče šolsko leto ni več možna.
Vlogo za spremembo obveznih izbirnih predmetov najdete na šolski spletni strani.

DODATNE INFORMACIJE
Če potrebujete dodatne informacije, lahko pišete na elektronski naslov učiteljev/ -ic izvajalcev izbirnega predmeta ali na elektronski naslov amenita.cevc@ospreserje.si.

 

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost